Matchd
header afbeelding

Ervaren Procesbegeleider Energie Ateliers regio Achterhoek

Locatie

Doetinchem

Functie omschrijving

Startdatum: 02-01-2019
Einddatum: 31-12-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 17:00 uur

Om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan, maken overheden en maatschappelijke partners klimaat- en energieafspraken in een nationaal Klimaatakkoord. De afspraken zien toe op het halen van de kabinet doelstelling van 49% CO2 eq in 2030 en 80-95% in 2050. Met het provinciale klimaatinitiatief (7 maart 2018) is de doelstelling in Gelderland 55% reductie van broeikasgassen in 2030 en 100% in 2050.

De decentrale overheden, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, hebben in de zg. Investeringsagenda "Naar een duurzaam Nederland" aan het Kabinet aangeboden om regionale energiestrategieën op te stellen. In het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de Regionale Energiestrategie (RES) omschreven.

Uit deze hoofdlijnen: "Doel van de Regionale Energiestrategie (RES) is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, met aandacht voor infrastructuur. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en hun maatschappelijke partners gestructureerd en wordt de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie bevorderd."

Onderdelen van de RES zijn:

1. Inventarisatie c.q. analyse (als onderbouwing voor het aanbod) van:

• het huidig energieverbruik en CO2 uitstoot van de regio;

• de infrastructurele (net)planning en lopende projecten in de regio;

• de potentie (ruimtelijk) voor hernieuwbare energie (opwekking, opslag en infrastructuur).

2. Potentieel en aanbod voor de duurzame warmtebronnen;

3. Potentieel en aanbod voor de hernieuwbare elektriciteitsopwekking;

4. Inzicht in de consequenties voor de infrastructuur in nauwe samenwerking met de Netbeheerder;

5. Regionale uitwerking van nationaal geformuleerde ambities, zoals opwekking van hernieuwbare elektriciteit op Rijksgronden.

In juni 2019 moet er een aanbod liggen per regio. Dat aanbod heeft betrekking op de hoeveelheid hernieuwbare energie die de regio opwekt en het potentieel en aanbod van duurzame warmte. Na juni wordt landelijk het aanbod van alle regio's opgeteld. Als het aanbod van alle regio's samen onder de doelstelling blijft, zal de restopgave volgens een, in de komende periode te ontwikkelen verdeelsystematiek, onder de regio's verdeeld worden. In Gelderland zijn er zes regio's: Arnhem/Nijmegen, Rivierenland, Achterhoek, Noord-Veluwe, Clean Tech regio en de Food Valley.

In pilots, georganiseerd door de VNG, is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met elementen van de RES. In het kader van deze pilots zijn ateliers georganiseerd: werkoverleggen met stakeholders. Naar voorbeeld van de ateliers uit de pilots, wil de provincie ateliers aanbieden aan de 6 regio's. Deze ateliers kunnen betrekking hebben op de ruimtelijke uitwerking of op een thema, bijvoorbeeld gebouwde omgeving of glastuinbouw. Doel van de ruimtelijke ateliers is input voor (ruimtelijke) afspraken voor vooral hernieuwbare energie. De thema ateliers kunnen worden gebruikt om in gesprek met relevante stakeholders te komen tot afspraken over bijvoorbeeld inzet en uitvoering van projecten. De ateliers worden altijd georganiseerd met of op verzoek van de regionale organisatie die zich bezig houdt met de RES. In die regionale organisatie zijn in principe de relevante stakeholders vertegenwoordigd. In alle zes de regio's wordt, in verschillende stadia, nog gewerkt aan het opzetten van de organisatie.

De ateliers kunnen zowel op regionale als gemeentelijke schaal worden georganiseerd. Wij gaan daarbij uit van minimaal 4 ateliers per regio en minimaal 1 à 2 ateliers per gemeente. De ateliers moeten input leveren voor in eerste instantie het in juni te leveren aanbod. Daarna voor de uitwerking daarvan in bouwstenen voor de omgevingsvisie op regionaal en gemeentelijk niveau en bouwstenen voor uitvoeringsprogramma's.

Insteek is dat een regionale procesbegeleider zorgt voor de inhoudelijke organisatie van de ateliers. Ondersteuning voor zaken als het versturen van de uitnodigingen, bijhouden aanmeldingen en regelen locaties is beschikbaar. De procesbegeleider moet zorgen voor de juiste inhoudelijke programmering van de ateliers, aansluitend bij de vraagstelling in de regio, en voor de vertaling van de uitkomsten van de ateliers naar (potentiele) bouwstenen voor de besluitvorming. De procesbegeleider moet daartoe vragen vanuit de regio vertalen naar een programma voor de ateliers, in overleg met de regio zorgen voor het uitnodigen van de relevante deelnemers en op basis van de uitkomsten van de ateliers voorstellen doen voor vervolg.

Op dit moment loopt separaat een aanbesteding voor ontwerp bureaus die kunnen worden ingezet bij ruimtelijke ateliers. Het ontwerp bureau moet ter voorbereiding op de ruimtelijke ateliers zorgen voor ruimtelijke inhoudelijke input: ruimtelijke analyses, de groepen begeleiden tijdens de ateliers en de resultaten uitwerken bijvoorbeeld in de vorm van scenario's en kaartmateriaal. De procesbegeleider stuurt de inzet van het ruimtelijk bureau aan.

Voor de Clean Tech regio zijn we op zoek naar een ervaren procesbegeleider. Als procesbegeleider van de ateliers werk je voor de regio (op te richten stuurgroep en projectgroep RES) en ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de (ruimtelijke) ateliers. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een ambtelijke werkgroep RES, over inzet van ateliers en vertaalt de uitkomsten naar bouwstenen voor de besluitvorming.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het proces van het organiseren van de ateliers, in samenwerking met de opdrachtgever en de (nog op te richten) regionale organisatie.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over organisatie, inhoud en uitkomsten van de ateliers.
 • Je bent inzetbaar op atelier gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld het informeren van Colleges en Raden over (tussen)resultaten van het ontwerpproces.
 • Samen met de opdrachtgever, de regio en/of gemeente indentificeer je de relevante stakeholders voor de ateliers en zorg je dat deze worden uitgenodigd voor de voor hen relevante ateliers.
 • Je rapporteert aan de (nog op te richten) regionale organisatie RES en de opdrachtgever over de uitkomsten van de ateliers, zo veel mogelijk in de vorm van bouwstenen voor besluitvorming.
 • Je stuurt de inzet van het ruimtelijk ontwerpbureau aan en schrijft desgevraagd mee aan de opdracht voor ontwerpbureaus.
 • Je bewaakt het proces qua kwaliteit, voorgang, afspraken, financieel en administratief (o.a. tussenrapportages).

Functie eisen

 • beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO opleiding.
 • beschikt aantoonbare over minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van procesmanager/procesregisseur/procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders.
 • beschikt aantoonbare over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van projectmanager/projectleider met de eindverantwoordelijkheid voor een project.Onder een project verstaan wij: een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren.
 • beschikt over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2018) binnen de energietransitie en/of energiesector.
 • beschikt min 2-3 jaar aantoonbaar over ervaring binnen de energietransitie en/of energiesector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • heeft aantoonbaar ervaring binnen de Clean Tech regio, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring als procesmanager gebiedsprocessen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen en partijen te verbinden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag de geboekte resultaten specifiek benoemen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Publicatiedatum

08.11.2018

Publicatie eindigt

23.11.2018

Contactpersoon

S van der Klok
M: (033) 2048 206

Contact

Matchd
Hogebrinkerweg 10
3871KN Hoevelaken
033 - 204 8 204
info@matchd.nl
© Copyright 2018 Matchd | Disclaimer | OTYS Recruiting Technology